PATVIRTINTA
AB „Pieno žvaigždės“ valdybos
2020 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VERSLO ETIKOS KODEKSAS

Akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės“ (toliau – Bendrovė) – viena didžiausių ir moderniausių pieno perdirbimo bendrovių Lietuvoje ir Baltijos šalyse, siekianti būti pieno produktų gamybos lydere, vykdydama veiklą atsižvelgia į ekonominius ir socialinius aspektus, o taip pat prisiima atsakomybę už savo veiklos poveikį bei veiksmų pasekmes – kaip rinkos dalyvis, darbdavys ir bendruomenės narys. Bendrovei priklauso gamybiniai filialai Panevėžio pienas, Kauno pienas, Mažeikių pieninė, Pasvalio sūrinė, logistikos centras Vilniuje.

Bendrovės verslo etikos kodekse nustatyti pagrindiniai veiklos principai, kuriais grindžiamas verslas ir kuriais Bendrovės darbuotojai vadovaujasi, kurdami ir palaikydami ryšius su klientais, tiekėjais, partneriais, valstybinėmis institucijomis, taip pat bendraudami tarpusavyje.

Bendrovės verslo etika grindžiama šiais veiklos principais:

1. Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms. Gerbiame ir garantuojame tarptautiniuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintas žmogaus teises, o taip pat netoleruojame tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos formų, nurodymų diskriminuoti dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar religijos. Gerbiame darbuotojų savanoriško jungimosi ar nesijungimo į asociacijas, profesines sąjungas ar kitus juos atstovaujančius organus laisvę (kai tokių organizacijų veikla ir tikslai neprieštarauja teisės aktams) bei teisę derėtis su darbdaviu. Bendrovėje netoleruojamas bet kokia forma galintis pasireikšti priekabiavimas, psichologinis smurtas, patyčios, ar naudojimasis užimama padėtimi. Mes neįdarbiname asmenų, kurių amžius yra mažesnis, nei Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas minimalus amžius. Mes nesinaudojame priverstiniu ar privalomuoju darbu.

2. Saugios darbo sąlygos ir aplinkos apsauga. Kiekvienam Bendrovės darbuotojui sudaromos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, neatsižvelgiant į darbo sutarties rūšį, darbo vietą, darbo aplinką, darbo pobūdį, darbo dienos (pamainos) trukmę, darbuotojo pilietybę, rasę, tautybę, lytį, lytinę orientaciją, amžių, socialinę padėtį, politinius ar religinius įsitikinimus. Suprasdami savo atsakomybę už žmonių sveikatos, aplinkos ir gamtinių išteklių saugojimą, savo kasdienę veiklą vykdome laikydamiesi aplinkos apsaugos teisės aktų.

3. Sąžiningumas ir skaidrumas. Mūsų santykiai su darbuotojais, klientais, partneriais ir valstybe yra grįsti sąžiningumu ir skaidrumu. Tikime, kad sąžininga partnerystė leidžia sukurti ilgalaikius ir prasmingus ryšius. Mes laikomės darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų. Rinkoje konkuruojame tik laikydamiesi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nedalyvaujame draudžiamoje, prieš konkurenciją nukreiptoje veikloje. Griežtai pasisakome prieš bet kokias korupcijos formas, kyšininkavimą ir papirkinėjimą. Vykdydami verslą, mes neteikiame, nesiūlome ir nežadame duoti bet kokio nepagrįsto atlygio asmenims, siekdami tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti asmenis, jiems atliekant savo funkcijas ir priimant sprendimus. Siekdami užtikrinti bendradarbiavimo su tiekėjais ir verslo partneriais skaidrumą ir objektyvumą, nepriimame jokių komercinių pasiūlymų, keliančių įtarimą dėl jų teisėtumo. Atvirai pateikiame keliamus reikalavimus ir vertinimo kriterijus potencialiems partneriams, sutartyse apibrėžiame principines bendradarbiavimo sąlygas: produkto ar paslaugos kainą, kokybę, pristatymo ir apmokėjimo sąlygas. Bendrovė moka valstybės nustatytus mokesčius, skaidriai atsiskaito su darbuotojais bei skatina kitus rinkos dalyvius taip pat veikti skaidriai. Bendrovė bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis ir teikia joms informaciją, laikydamasi teisės aktų reikalavimų.

4. Atlygis už darbą. Bendrovė moka darbuotojams už jų atliktą darbą, pasiektus veiklos rezultatus, asmeninį bei kolektyvinį indėlį į Bendrovės darbo efektyvumo ir našumo didinimą, darbo kokybės gerinimą, inovacijų diegimą, tvarios pridėtinės vertės kūrimą. Siekiame subalansuoti darbuotojų atlygį Bendrovėje taip, kad jis būtų konkurencingas šalies darbo rinkos atžvilgiu. Atsižvelgdami į situaciją darbo rinkoje, darbuotojams mokame ne mažesnį negu pragyvenimo Lietuvoje minimumą užtikrinantį darbo užmokestį. Paskatinimo ar paramos tikslais Bendrovė savo iniciatyva darbuotojams moka įvairias tikslines išmokas, taiko papildomas socialines priemones.

5. Interesų konfliktų vengimas. Bendrovės darbuotojai turi vengti situacijos, kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams. Bendrovės darbuotojai yra įpareigoti nepiktnaudžiauti suteiktomis teisėmis ir einamomis pareigomis, turimą informaciją naudoti tik Bendrovės vietiniuose norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir tik Bendrovės interesais.

6. Konfidencialumas. Bendrovės darbuotojai darbo ir nedarbo metu gerbia ir saugo Bendrovės konfidencialią informaciją, kurią jie gavo ar sužinojo savo darbo metu, nenaudoja šios informacijos savo ar kitų asmenų asmeninei naudai. Bendrovė asmens duomenis renka, kaupia, naudoja ir saugo, laikydamasi teisės aktų.

Siekiant užtikrinti verslo etikos veiksmingumą, pranešimus apie šio kodekso pažeidimus, taip pat klausimus, susijusius su šiuo verslo etikos kodeksu, Bendrovės darbuotojai gali pateikti savo tiesioginiam vadovui, personalo skyriui, Bendrovės vadovams, ar įmesti į specialias anonimines dėžutes, esančias Bendrovės gamybiniuose filialuose. Bendrovės vadovybė yra atsakinga už šio kodekso nuostatų įgyvendinimą ir veiksmų, neatitinkančių šio kodekso nuostatų, netoleravimą.

Šis verslo etikos kodeksas nėra konfidencialus dokumentas. Su jo nuostatomis gali būti supažindinami Bendrovės klientai, tiekėjai, partneriai, kreditoriai bei kiti asmenys .

ATIDARYTI PDF DOKUMENTĄ