INFORMACIJA APIE KOMPETENTINGĄ ASMENĮ, PAŽEIDIMŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO PROCEDŪRĄ

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo 12 punktą, Bendrovė savo tinklalapyje viešai teikia žemiau nurodytą informaciją apie kompetentingą asmenį, pažeidimų teikimo ir nagrinėjimo procedūrą:

I. Kanalas

Bendrovės vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – el. paštas pranesejuapsauga@pienozvaigzdes.lt (toliau – Kanalas).

II. Pažeidimas

Pažeidimais laikoma Bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kurį asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Bendrove (toliau – Pažeidimas).

Žemiau nustatyta tvarka nagrinėjama tik ta informacija, kurią pateikia save identifikavęs Pranešėjas ir iš kurios galima spręsti, kad nurodytas Pažeidimas kelia grėsmę ar pažeidžia viešąjį interesą. Laikoma, kad Pažeidimas kelia grėsmę ar pažeidžia viešąjį interesą, kai informacija teikiama dėl:
1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų, kuriais pažeidžiamas viešasis interesas.

Draudžiama Kanalu teikti informaciją, kuri pati akivaizdžiai neatitinka tikrovės arba kuri yra grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundų, prašymų ar pranešimų siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus pateikimui. Kanalu pateiktas pranešimas, kuriuo siekiama apginti išskirtinai asmeninius interesus, nėra nagrinėjamas.

III. Kompetentingas asmuo

Kompetentingas asmuo – Bendrovės teisininkas, jį pavaduojantis asmuo – personalo direktorius (toliau – Kompetentingas asmuo).

Kompetentingas asmuo atlieka Kanalu gautos informacijos apie Pažeidimus tyrimą, administruoja Kanalą, užtikrina konfidencialumą ir vykdo kitas kompetentingo asmens funkcijas.

IV. Pažeidimų teikimo ir nagrinėjimo procedūra

Asmuo, kurį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai privalo užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą (pridedama aktyvi nuoroda), ir pateikti ją el. laišku siunčiamu Kanalu. Tokiame pranešime apie Pažeidimą privalu nurodyti:
1) kas, kada, kokiu būdu ir kokį Pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
2) sužinojimo apie Pažeidimą data ir aplinkybės;
3) savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis ir, jeigu sutinka, savo prašymą, kad pranešimo nagrinėjimui nebūtų užtikrinamas konfidencialumas;
4) jei įmanoma, taip pat pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo Pažeidimo požymius;
5) patvirtinama, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
6) patvirtinama, kad pranešėjas yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, bei kad teikiama informacija yra teisinga.

Kompetentingas asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo visos informacijos apie Pažeidimą gavimo informuoja informaciją pateikusį asmenį apie vieną iš priimtų sprendimų:
1) užregistruoti ir nagrinėti pateiktą informaciją apie Pažeidimą, jei iš gautos informacijos galima spręsti apie galimai padarytą Pažeidimą;
2) nutraukti gautos informacijos nagrinėjimo procedūrą;
3) persiųsti gautą informaciją apie Pažeidimą institucijai, įgaliotai jį tirti.

Nusprendus užregistruoti ir nagrinėti pateiktą informaciją apie Pažeidimą, ji nagrinėjama tokia tvarka:
1) jeigu reikia, Kompetentingas asmuo kreipiasi į informaciją pateikusį asmenį ir/ar į Bendrovės darbuotojus, prašydamas papildomos informacijos, reikalingos tyrimui. Tuo atveju, jeigu Kompetentingas asmuo dėl papildomos informacijos nusprendžia kreiptis į kitus Bendrovės darbuotojus, jis privalo užtikrinti Konfidencialumą, kiek tai objektyviai įmanoma. Bendrovės darbuotojai privalo bendradarbiauti su Kompetentingu asmeniu ir saugoti tyrimo metu gautą informaciją bei užtikrinti tokios informacijos konfidencialumą;
2) jeigu Kompetentingas asmuo nustato, kad pranešimo apie Pažeidimą jis objektyviai negali vienas ištirti (pavyzdžiui, reikia įvairių sričių specialių žinių, pranešimas susijęs su didelio kiekio dokumentų ištyrimu, galimai padaryta didelė žala ir pan.), Kompetentingas asmuo kreipiasi į Bendrovės vadovą dėl komisijos galimam Pažeidimui ištirti sudarymo. Komisija paprastai sudaroma iš ne mažesnio kaip 3 narių skaičiaus, šios komisijos nariu ir pirmininku skiriamas Kompetentingas asmuo;
3) tuo atveju, kai Pažeidimo tyrimą atlieka komisija, ji privalo pradėti tyrimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną gavus sprendimą dėl komisijos sudarymo. Komisijos tyrimas turi būti pabaigtas ir jo rezultatai turi būti įforminami ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl komisijos sudarymo gavimo dienos, jeigu sprendime dėl komisijos sudarymo nenurodyta kitokia tyrimo pabaigos data. Terminas gali būti pratęstas ypatingais atvejais motyvuotu komisijos pirmininko sprendimu.

Kompetentingas asmuo, baigęs nagrinėti gautą informaciją apie Pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie Pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

V. Kitos nuostatos

Su Pažeidimu susijusi informacija gali būti naudojama tik jos tyrimo ir/ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo tikslais, tačiau visais atvejais turi būti užtikrinamas jos konfidencialumas ir ji atskleidžiama tik tiek, kiek yra objektyviai būtina tyrimui.

Bendrovės darbuotojams draudžiama daryti bet kokį neigiamą poveikį pranešimą apie Pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl su pranešimu susijusių aplinkybių.

Jei asmuo, pateikęs informaciją, negavo atsakymo, nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus atitinkantį pranešimą apie Pažeidimą.

Pranešimo apie pažeidimą forma