Privatumo politika (toliau – Politika) nustato kaip Akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės“ (toliau – Bendrovė) apsaugo savo klientų, interneto svetainės lankytojų ir kitų asmenų (toliau – Jūs, Lankytojai) asmens duomenis ir privatumą.

Visais Politikoje aptartais atvejais Jūsų asmens duomenų valdytojas yra AB „Pieno žvaigždės“, juridinio asmens kodas 124665536, buveinės registracijos adresas Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius,.

I. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PRAŠYMŲ IR (AR) SKUNDŲ ADMINISTRAVIMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO TIKSLU

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko, kai Bendrovei pateikiate prašymą ir (ar) skundą šioje interneto svetainėje, elektroniniu paštu, paštu ar telefonu. Bendrovė Jūsų asmens duomenis nurodytais atvejais tvarko:
• Siekdama administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę;
• Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami prašymą ir (ar) skundą.
Jums kreipiantis nemokama kokybės linija, Bendrovė, siekdama išnagrinėti Jūsų prašymą ir (ar) skundą, suteikti informaciją ir užtikrinti paslaugų kokybę, turi teisę Jūsų suteiktą informaciją užregistruoti vidinėje Bendrovės informacinėje sistemoje.

Bendrovė prašo laikytis bent šių minimalių savo asmens duomenų apsaugos reikalavimų, į ją kreipiantis:
• Nei prašymo ir (ar) skundo antraštėje (el. laiške, raštu teikiamuose dokumentuose, interneto svetainėje), nei pridedamų bylų pavadinimuose nenurodyti tokių asmens duomenų kaip asmens kodo, gimimo datos, banko sąskaitos numerio, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos duomenų, kitų specialių kategorijų ar jautrių asmens duomenų ir pan.;
• Prašymo ir (ar) skundo tekste ar pokalbio telefonu metu nenurodyti asmens kodo, banko sąskaitos numerio, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos ar kitų specialių kategorijų ar jautrių asmens duomenų, jei jie tiesiogiai nesusiję su prašymu ir (ar) skundu, o kitų asmens duomenų nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių teikiamas prašymas ir (ar) skundas.

Jei Bendrovei Jūsų prašymui ir (ar) skundui išnagrinėti reikės papildomos informacijos, ji Jūsų kontaktinius duomenis naudos, kad su Jumis dėl to susisiektų.

Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis, tvarkomus siekiant administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę saugos tiek, kiek reikia Jūsų prašymui ir (ar) skundui išnagrinėti ir atsakyti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio dokumentų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS DARBUOTOJŲ ATRANKOS TIKSLU

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko, jei, norėdami tapti Bendrovės komandos dalimi, šioje interneto svetainėje http://pienozvaigzdes.lt/lt/career pateikiate savo asmens duomenis.

Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarko:
• Personalo atrankos tikslais;
• Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami savo asmens duomenis.

Bendrovė šioje interneto svetainėje Jūsų pateiktus asmens duomenis personalo atrankos tikslais saugos 12 mėnesių. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad šioje interneto svetainėje Jūsų personalo atrankos tikslu pateiktų asmens duomenų saugojimas Bendrovėje neprilygsta asmens kandidatavimui į norimas pozicijas. Jei Bendrovės ar darbo paieškos tinklalapiuose pamatysite Jums aktualų darbo skelbimą, kviečiame kandidatuoti tiesiogiai skelbime nurodytu el. paštu.

Jei vis dėlto savo asmens duomenis šioje interneto svetainėje pateiksite siekdami dalyvauti konkrečioje atrankoje, tačiau Bendrovė pasirinks kitą jos poreikius labiau atitinkantį kandidatą, Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis saugos iki konkrečios atrankos pabaigos, o jei duosite sutikimą tolesniam tvarkymui kitų personalo atrankų tikslu, tai ir vienerius metus nuo tos atrankos pabaigos, nebent savo sutikimą atšauksite anksčiau.

Bendrovė informuoja, kad, siekdama įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų gali kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio Bendrovė gali teirautis tik gavusi Jūsų atskirą sutikimą.

Bendrovė taip pat pažymi, kad Jūsų asmens duomenis gali gauti iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, iš darbo skelbimų portalus valdančių įmonių, įdarbinimo agentūrų, jei joms tuos duomenis esate pateikę, bei iš viešai prieinamų šaltinių, kuriuose savo asmens duomenis esate paskelbę.

III. BENDROVĖS AKCININKŲ ASMENS, NAUDOS GAVĖJŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovė savo veikloje tvarko savo akcininkų ir naudos gavėjų asmens duomenis:
• Vidaus administravimo tikslu;
• Siekdama įvykdyti jai taikomas teisines pareigas, susijusias su Bendrovės akcininkų duomenų registravimu ir tvarkymu, akcijų apskaita, mokestinių ir kitų taikomų prievolių jiems įvykdymu.

Bendrovė savo akcininkų asmens duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

IV. BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ IR JŲ NARIŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovė savo veikloje tvarko Bendrovės vienasmenių ir kolegialių valdymo organų ir jų narių (vadovų, valdybos narių) asmens duomenis:
• Vidaus administravimo tikslu;
• Siekdama įvykdyti jai taikomas teisines pareigas, susijusias su Bendrovės vienasmenių ir kolegialių valdymo organų suformavimu (vadovų paskyrimu, valdybos sudarymu), jų veiklos organizavimu, Bendrovės vienasmenių ir kolegialių valdymo organų ir jų narių duomenų pateikimu viešiesiems registrams ir registravimu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų taikymu (pavyzdžiui, reikalavimo valdybos ir jos narių duomenis nurodyti metiniame pranešime) ir pan.

Bendrovės vienasmenių ir kolegialių valdymo organų ir jų narių asmens duomenų tvarkymas yra privalomas teisės aktuose nustatytas reikalavimas.

Bendrovė valdybos narių asmens duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

V. BENDROVĖS KONTRAHENTŲ, KITŲ ASMENŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovė tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (pavyzdžiui, klientų, verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų) asmens duomenis. Šie duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:
• Minėtiems asmenims su Bendrove užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisėtus santykius;
• Sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
• Plėtojant ir užtikrinant Bendrovės ir su ja susijusių grupės įmonių teisėtus interesus;
• Bendrovei ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;
• Bendrovei vykdant jai taikomas pareigas pagal galiojančius teisės aktus.

Bendrovė, vykdydama jai taikomas pareigas pagal galiojančius teisės aktus, įgyvendindama priemones, skirtas tam, kad iš jos pusės būtų užkirstas kelias prekiauti Bendrovės vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėtam viešai neatskleistos informacijos atskleidimui, bei užtikrindama viešai neatskleistos informacijos konfidencialumą, tvarko asmenų, įtrauktų į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą, duomenis (viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens vardą, pavardę, darbo, asmeninį telefono numerį, asmens namų adresą, gimimo datą, nacionalinį identifikavimo numerį, įmonės pavadinimą ir adresą, funkciją ir priežastį, kodėl asmuo turi viešai neatskleistos informacijos, kt.), kaupia ir tvarko informaciją apie vadovaujamas pareigas einančius asmenis / su jais glaudžiai susijusius asmenis, taip pat tvarko kitus susijusius asmens duomenis.

Bendrovė šių asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ORGANIZUOJANT ŽAIDIMUS, AKCIJAS

Bendrovė Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti siekdama administruoti jos arba jos tiekėjų organizuojamus ir vykdomus žaidimus, akcijas ir (arba) konkursus (tais atvejais, kai tokie yra organizuojami), jeigu jūs pareiškėte norą juose dalyvauti. Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarkys tam, galėtų nustatyti bei paskelbti laimėtoją ir įteikti prizus, laimėjimus, jus identifikuoti.

Jei norite dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse, jūs turėsite Bendrovei pateikti savo asmens duomenis. Jei nepateiksite duomenų, dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse negalėsite. Tuo atveju, jei laimėsite, Bendrovė negalės jums įteikti prizo. Įteikiant prizą, bus patikrinama jūsų tapatybė. Teisės aktų nustatytais atvejais Bendrovė privalės apie prizą informuoti kompetentingas institucijas (pavyzdžiui, Valstybinę mokesčių inspekciją).

Žaidimų, akcijų tikslais surinkti asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek jų reikia žaidimui, akcijai organizuoti ir vykdyti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

Detalios dalyvavimo, asmens duomenų tvarkymo ir susijusios sąlygos ir taisyklės nustatomos atskirai vykdomo žaidimo, akcijos ir (arba) konkurso sąlygose ir/ar taisyklėse.

VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Bendrovė gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant šioje interneto svetainėje. Slapukais Bendrovė siekia užtikrinti efektyvų ir saugų interneto svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad būtinieji ir analitiniai slapukai yra naudojimosi interneto svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, Bendrovė negali būti tikra, kaip ir ar iš viso veiks ši interneto svetainė.

Tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau Bendrovė kruopščiai vertins sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

VIII. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti informaciją ir funkcijas, pritaikytas tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl., cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį mūsų interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi mūsų interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Apsilankę mūsų interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus.

Duomenys apie naudojamus slapukus

CMSSESSIDX - Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Sukuriamas įėjimo į puslapį metu ir galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.

cookiesAgree - Slapukas, naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėje. Sukuriamas nuo sutikimo momento ir galioja iki ištrynimo.

cookiesLevelX - Slapukas, atskiriantis kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje. Sukuriamas nuo sutikimo momento ir galioja iki ištrynimo.

_ga - Šį slapuką naudoja „Google Analytics", kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje. Sukuriamas nuo sutikimo momento ir galioja 2 metus.

_gat - Šie slapukai naudojami „Google Analytics" statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Sukuriamas pirmą kartą atėjus į puslapį ir galioja iki sesijos pabaigos.

_gid - Šis slapukas naudojamas „Google Analytics" siekiant atpažinti Asmenį. Sukuriamas pirmo įėjimo į puslapį metu ir galioja 2 dienas.

Slapukų rūšys

Slapukai yra seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba trečiosios šalies slapukai. Toliau paaiškinsime, ką reiškia šie terminai, kad galėtumėte geriau suprasti mūsų naudojamus slapukus ir dėl ko jie naudojami. Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik užveriate naršyklę arba atsijungiate nuo svetainės.

Ilgalaikiai slapukai

Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma iš naujo.

Trečiųjų šalių slapukai

Tie slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per mūsų interneto svetainę. Mūsų interneto svetainėje naudojami „Google Analytics" slapukai, skirti analizuoti svetainės lankomumą. „Google Analytics" anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, bei kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti „Google Analytics". Plačiau apie „Google Analytics" - http://www.google.com/analytics. Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje politikoje nurodytais tikslais.

Pirmosios šalies slapukai

Tie slapukai, kurie reikalingi mūsų interneto svetainei tinkamai funkcionuoti.

Slapukų valdymas ir ištrynimas

Jūs galite valdyti ir / arba ištrinti slapukus – apie tai daugiau informacijos rasite čia: http://www.youronlinechoices.com/. Galite ištrinti Jūsų įrenginyje patalpintus slapukus, savo naršyklėje galite nustatyti, kad slapukai nebūtų diegiami, tačiau tai padarius, kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

IX. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR KITI DUOMENŲ GAVĖJAI

Bendrovė pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos, įdarbinimo, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote tinkamai informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams.

Esant teisės aktuose numatytiems pagrindams ir atvejams, Jūsų asmens duomenis mes privalome perduoti valstybinėms priežiūros institucijoms.

Bendrovė informuoja, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pavyzdžiui, mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Bendrovė primena, kad ne Europos ekonominės erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei Europos ekonominės erdvės valstybėse, tačiau Bendrovė kruopščiai vertins sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

X. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Ilgesnis nei nurodyta anksčiau Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:
• Būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
• Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
• Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
• Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
• Esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

XI. JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Savo asmens duomenų atžvilgiu taikomų teisės aktų nustatyta apimtimi ir sąlygomis Jūs turite šias teises:
• Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
• Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
• Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
• Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
• Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
• Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.ada.lt) ir dėl to pateikti jai skundą.

Bendrovė rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su Bendrove el. paštu duomenuapsauga@pienozvaigzdes.lt , kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Siekdama apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą dėl Jūsų teisų įgyvendinimo, privalės patikrinti Jūsų tapatybę. Tuo tikslu Bendrovė gali prašyti Jūsų nurodyti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ar telefono numerį, arba paprašyti atvykti asmeniškai į Bendrovės centrinę buveinę adresu Perkūnkiemio 3, Vilniuje, siekiant tinkamai identifikuoti Jūsų tapatybę. Vykdydama šį patikrinimą, Bendrovė taip pat gali išsiųsti kontrolinį pranešimą nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydama atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz., Jūsų nurodytieji duomenys nesutaps su Bendrovės turimais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), Bendrovė konstatuos, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir atmes Jūsų pateiktą prašymą.

Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą ir sėkmingai atlikusi aukščiau nurodytą patikrinimą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo pateiks Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Bendrovė turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis ir Bendrovė galės tinkamai patikrinti Jūsų tapatybę, atsakymą Bendrovė Jums taip pat pateiks elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties, kitų objektyvių aplinkybių ir priežasčių) arba kai Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Bendrovė, esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams ir (ar) aplinkybėms, atsisakys tenkinti Jūsų prašymą ir apie tai raštu Jus informuos, pateikdama tokio atsisakymo motyvus.

XII. KOKIAIS BŪDAIS IR KOKIAIS KONTAKTAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jei Jums kyla su Politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis el. paštu duomenuapsauga@pienozvaigzdes.lt.

Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai: AB „Pieno žvaigždės“, juridinio asmens kodas: 124665536, adresas: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika.

XIII. KITOS NUOSTATOS

Bendrovė gali bet kada atnaujinti Politiką. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, interneto svetainėje pateikdama naują Politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Lankytojai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi šia interneto svetaine po padarytų Politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.

Jeigu bet kuri Politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Politika yra taikoma nuo 2018 m. gegužės 25 d.