ES projektai

Viena didžiausių ir moderniausių pieno perdirbėjų Baltijos šalyse akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės“ 2020 m. liepos mėn. sėkmingai baigė įgyvendinti įmonės investicinį projektą „Prevencinių priemonių diegimas AB „Pieno žvaigždės“ filiale „Pasvalio sūrinė““, kurį iš dalies finansuoja biudžetinė įstaiga Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Projekto įgyvendinimui skirtas 54.892 Eur finansavimas.

Įgyvendinus projektą, naujos įrangos pagalba bus sprendžiama teršalų patekimo į aplinką mažinimo problema – mažės azoto oksidų, anglies monoksidų bei kitų teršalų emisijų į atmosferą kiekiai, bus taupiau naudojami ištekliai, tuo pačiu mažinama pavojingų medžiagų kaupimosi gyvuosiuose organizmuose grėsmė bei neigiamas poveikis žmonių sveikatai, bus užtikrintas tęstinis aplinkos apsaugos efektas. Bendrovė įdiegė techninius sprendimus, kurių dėka įmonėje generuojama energija yra rekuperuojama, iki minimumo sumažinant jos nuostolius į aplinkos orą. Projekto įrangos įdiegimas įmonėje leis ne tik sumažinti aplinkos oro taršą bei materialinių išteklių sunaudojimą, bus vykdomos pagrindinės visų lygių aplinkosaugos direktyvose bei kituose norminiuose aktuose keliamos užduotys – imtis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių teršalų kiekiui bei neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti, kurti ir diegti tausiąsias technologijas, taupyti gamtos išteklius, imtis modernių efektyvių išteklių naudojimo sprendimų, atsižvelgiant į ilgalaikius gamtinių ekosistemų ir verslo (žmonių) poreikius, taip pat sudarant prielaidas darbuotojų darbo sąlygų gerėjimui.